320.000 

Cây mọc bụi, nhỏ, thấp, cao nhất 3m

Thân tròn màu xanh có đốt thưa, đều đặn

Lá kép lông chim ở đỉnh, lá phụ nhỏ như lá tre màu xanh bóng

Cụm hoa mọc ở các đốt già sát đất, màu vàng

Quả hình cầu